TEMPORARY PRODUCTION WORKER (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการผลิตชั่วคราว)

หน้าที่ในการทำงาน:

 • ปฏิบัติงานด้านการผลิตตามมาตรฐานขั้นตอนขบวนการและเทคนิคของการผลิต
 • ควบคุมเครื่องผลิตงานตามแผนการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานและปฏิบัติตามแนวทางการทำงานที่ปลอดภัย
 • ดำเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจุดบกพร่องที่พบเจอให้กับหัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขทันที
 • ดูแลสายการผลิตและพื้นที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง
 • สามารถยืนทำงาน และทำงานเป็นกะได้
 • สัญญาจ้างงาน 90 วัน