“มาร่วมงานกับเรา”

HOYA OPTICS (THAILAND) LTD. เราต้องการรับบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันในฐานะองค์กรชั้นนำ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าฝึกงาน เพื่อเรียนรู้และเสริมประสบการณ์จากภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้