You are currently viewing HOYA OPTICS New Year Party 2024

HOYA OPTICS New Year Party 2024

HOYA OPTICS New Year Party 2024

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม “HOYA OPTICS COLORFUL NIGHT PARTY 2024” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดการแต่งกายภายใต้ตีม COLORFUL, รางวัลคนมาไวที่สุด, รางวัลคนมาช้าที่สุด เป็นต้น

เชิญทุกท่านชมภาพบรรยากาศภายในงานได้เลยค่ะ