หลักสูตรอบรม “Gaikan Training”

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และจำแนก Gaikan แก่ผู้ปฏิบัติ         

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ Process Engineer