You are currently viewing หลักสูตรอบรม “คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่ พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share”

หลักสูตรอบรม “คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่ พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share”

หลักสูตรอบรม “คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่

พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share”

(Super Modern Welfare Committee)

โดยหลักสูตรจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารมิตรไมตรี 

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการ วาระประจำปีพ.ศ. 2565 – 2567