You are currently viewing กิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

กิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

สืบเนื่องเป็นประจำทุกปีใหม่ ทางบริษัทมีการจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่  

เพื่อเป็นสิริมงคล โดยปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 

ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน  9 รูป พระสงฆ์ให้ศีลให้พร พร้อมรับการถวายเพล